Sekretesspolicy

Enskilda kunder och enskilda representanter för företagskunder,
24 Center Sverige Ab, 25/5 2018

Personuppgiftsansvarig

24 Center Sverige Ab
Forsbyvägen 6
741 40 Knivsta

Personuppgifter som ska behandlas

Datakategorier: 24 Center Sverige Ab:s individuella kunder och enskilda representanter för företagskunder.

Följande personuppgifter samlas alltid in från en engångskund:

Följande personuppgifter samlas in vid behov också in från engångskunder:

Information som samlas in från avtalskunder inkluderar information från engångskunder plus följande uppgifter:

Syfte och skäl för bearbetning

24 Center Sverige Ab behandlar personuppgifter så att de kan genomföra de avtal de har ingått med sina kunder. Med godkännande från den registrerade, använder 24 Center Sverige Ab även de personuppgifter de samlar in för marknadsföringsändamål.

Behandlingskriterier enligt Dataskyddsförordningen är följande:

Mottagarkategorier

Företagets interna positioner beskrivs i informationsbokslutet.

Revisor: (True Value Redovisning) information som är nödvändig för redovisning för Partners.

Dessutom används för närvarande programvara eller onlinetjänster från Accountor Finago och Hubspot.

Dessutom överlämnas informationen till LINK Mobility Oy, vars SMS-gränssnitt vidarebefordrar SMS från 24 Center’s system till operatörernas nätverk samt partners/kunder.

De kontraktsförändringar som krävs enligt Dataskyddsförordningen kommer att genomföras av ovannämnda personuppgiftsbiträde utanför 24 Center Sverige Ab.

Förvaringstid för personuppgifter

Personuppgifter lagras under den tid som krävs för genomförandet av avtalsenheten och under kundrelationens varaktighet. För engångskunder börjar kundrelationen när kunden beställer tjänsten från 24 Center Sverige Ab och avslutas när kunden eller 24 Center Sverige Ab begär det. För kontraktskunder varar kundrelationen lika länge som det associerade kontraktet. Dessutom ska lagringen förlängas med högst tio år från och med mottagandet av uppgifterna, om den registrerade har samtyckt till att hans uppgifter används i marknadsföringssyfte, såvida den registrerade inte drar tillbaka sitt samtycke tidigare.

Om informationen blir överflödig eller föråldrad kan informationen arkiveras i ett arkiv som är tillgängligt för VD:n för 24 Center Sverige Ab, förutsatt att utövandet av den registrerades rättigheter inte kräver fullständig radering av informationen. I sådant fall vidtas lämpliga skyddsåtgärder.

Vidare genomförs en årlig granskning för att avgöra om det finns en legitim grund för att behandla samtliga personuppgifter, och eventuellt ytterligare uppgifter ska raderas.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

I alla frågor som rör dess rättigheter måste den registrerade kontakta VD:n för 24 Center Sverige Ab, vars kontaktinformation finns ovan.

Oppositionsrätt

Enligt artikel 21 i GDPR, har den registrerade rätt att invända mot behandlingen av hans personuppgifter på ett sådant sätt att den personuppgiftsansvariga inte kan behandla dem när vissa villkor är uppfyllda. Exempelvis kan behandling av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål motsättas. I frågor som rör utövandet av invändningsrätten uppmanas den registrerade att kontakta VD:n för 24 Center Sverige Ab.

Återkallelse av samtycke

Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke till användningen av hans eller hennes personuppgifter för marknadsföringsändamål. Detta uppnås genom att kontakta VD:n för 24 Center Sverige Ab.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Enligt artikel 77 i Dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (i Sverige Datainspektionen) om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifterna bryter mot denna förordning.

Obligatorisk tillhandahållande av information

Endast den information som krävs för ovanstående kriterier kommer att samlas in och därför är informationen obligatorisk och nödvändig för att avtalet ska konkluderas. När det gäller personuppgifter som behandlas på grundval av samtycke är naturligtvis tillhandahållande av information frivillig.

Säkerhetstillbud

Företagets VD hanterar meddelanden om säkerhetsöverträdelser till myndigheten och den registrerade enligt kraven i Dataskyddsförordningen.

Risk för den registrerades rättigheter och friheter

Risken för den registrerades rättigheter och friheter beräknas måttlig. Ärendet hanteras av en lämplig och kompatibel dataskyddsadministration. Riskbedömningen har gjorts i företagets informationsbokslut.